Về kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ “cắt giảm” hơn 6.000 tỉ đồng tiền vi phạm…

Tại văn bản số 2835/TTCP-VI, ngày 31/10/2012 do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn  Văn Sản kí (kèm theo dự thảo kết luận thanh tra công tác quản lí sử dụng vốn và tài sản tại EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì số tiền kiến nghị xử lí sai phạm hơn 7.000 tỉ đồng và được Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2024/VPCP-V1 ngày 30/11/2012 thông báo ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ nhưng sau 11 tháng, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh lại kí Văn bản kết luận thanh tra số 2181/KL-TTCP ngày 30/9/2013 thì số tiền vi phạm kiến nghị xử lí chỉ còn trên 1.000 tỉ đồng, số tiền bị “cắt giảm”  hơn 6.000 tỉ đồng. Báo Người cao tuổi sẽ thông tin đến bạn đọc về số tiền mà ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP trả lời với một số cơ quan báo chí cho rằng “còn có ý kiến khác nhau là rất  bình thường”.

Văn bản do Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Sản kí báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết luận việc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho EVN vay 2.350 tỉ đồng theo mức lãi suất của các ngân hàng thương mại là không đúng với giấy phép đăng kí kinh doanh số 0403000380 ngày 25/1/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xử lí. Điều đáng quan tâm là khi Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kí các hợp đồng số 03/2010/EVN-PPC ngày 20/11/2010 cho EVN vay 350 tỉ đồng; hợp đồng số 01/2011/EVN-PPC ngày 20/8/2011 cho EVN vay 1.000 tỉ đồng và hợp đồng số 02/2011/EVN-PPC ngày 25/10/2011 cho EVN vay 1.000 tỉ đồng thì theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại còn nợ EVN trên 7.000 tỉ đồng (nguồn gốc của số tiền này nằm trong khoản tiền 300 triệu USD do Chính phủ ta vay vốn ODA Nhật Bản với lãi suất từ 1,8 – 2%/năm sau đó cho EVN vay lại) trong khi đó mức lãi suất bình quân mà Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho EVN vay lên tới khoảng 17%/năm. Chỉ tính riêng năm 2011, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã được hưởng khoản lãi từ việc cho vay lòng vòng này nhiều trăm tỉ đồng trong khi EVN có tiền cho Công ty Phả Lại vay mà lại phải trả một khoản chênh lệch lãi vay lớn này (15%/năm trên tổng số tiền vay là 2.350 tỉ đồng).
Vùn baãn söë 2835/TTCP-VI ngaây 31/10/2012 öng Nguyïîn Vùn Saãn, Phoá Töíng TTCP àaä kñ baáo caáo Thuã tûúáng Chñnh phuã söë tiïìn sai phaåm hún 7.000 tó àöìng...
Văn bản số 2835/TTCP-VI ngày 31/10/2012 ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng TTCP đã kí báo cáo Thủ tướng Chính phủ số tiền sai phạm hơn 7.000 tỉ đồng…
Dư luận bức xúc và đặt câu hỏi tại sao Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại được cổ phần hóa từ năm 2005, nay vốn Nhà nước tại đơn vị này chỉ chiếm trên 60% mà lại được hưởng khoản ưu đãi về vốn vay để rồi dùng số tiền ưu đãi này cho vay lại như một tổ chức tín dụng, một phần số tiền thu từ khoản lãi vay này sẽ vào túi một số cổ đông là cá nhân có chức có quyền tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại và EVN; việc làm này là đi ngược với mục tiêu của Chính phủ trong việc sử dụng nguồn vốn ODA với lãi suất thấp để đầu tư cho các dự án nguồn điện nhằm giảm giá thành bán điện đối với nhân dân, Công ty CP nhiệt điện Phả Lại trở thành “tổ chức tín dụng” là vi phạm pháp luật vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Vi phạm này là hết sức nghiêm trọng, thiết nghĩ các Cơ quan Điều tra phải vào cuộc để xử lí nghiêm hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại cho Nhà nước và điều tra để kết luận có hay không việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn đối với ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP trong việc bao che những vi phạm tại Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại và EVN?
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: “Đồng ý nội dung dự thảo kết luận thanh tra tại văn bản số 2835/TTCP-VI ngày 31/10/2012 của TTCP. Yêu cầu Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Tài chính, Công Thương và các đơn vị có liên quan để đánh giá chính xác khách quan các sai phạm và kiến nghị biện pháp xử lí phù hợp”. Tuy nhiên, khi ban hành kết luận, nhiều nội dung tại dự thảo, ông Sản đã báo cáo Thủ tướng trong đó có các khoản tiền hơn 6.000 tỉ đồng tại EVN được cho là vi phạm, đã bị ông Ngô Văn Khánh loại ra khỏi kết luận. Số tiền cần phải xử lí chỉ còn hơn 1.000 tỉ đồng?
Sau khi có dự thảo, Thủ tướng có chỉ đạo và đồng ý với dự thảo kết luận, yêu cầu TTCP làm việc kĩ với các bộ, ngành Tài chính, Công Thương và các đơn vị liên quan để đánh giá chính xác, khách quan sai phạm và kiến nghị xử lí phù hợp. Tức là Thủ tướng đồng ý trên tinh thần nội dung kết quả thanh tra nhưng yêu cầu phải làm việc kĩ với các bộ, ngành để thống nhất trước việc xử lí vi phạm chứ không thể cho phép thay đổi số liệu đã nêu trong kết quả thanh tra, vì theo quy định của Luật Thanh tra, số liệu đưa vào kết luận phải căn cứ vào sổ sách kế toán, hồ sơ tài liệu có liên quan và số liệu này được đại diện đoàn thanh tra thống nhất kí biên bản với các đối tượng, đơn vị trực thuộc EVN. Nếu sửa số liệu thì lãnh đạo TTCP phải yêu cầu Đoàn thanh tra kí lại các  biên bản đã lập, đã kí và được xác minh cụ thể rồi.
Từ việc làm không bình thường của ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, có thông tin cho rằng các cán bộ Đoàn thanh tra không đồng ý việc cắt giảm số tiền vi phạm (hơn 6.000 tỉ đồng) nêu trong báo cáo kết quả thanh tra của đoàn và dự thảo kết luận thanh tra báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và trong nội bộ có văn bản phản đối gửi Tổng TTCP thì ông Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh khẳng định: “Chuyện đó là chuyện nội bộ. Nhưng về nguyên tắc cán bộ cấp vụ, Đoàn thanh tra là giúp việc cho lãnh đạo TTCP. Còn ý kiến khác nhau là rất bình thường. Cuộc thanh tra nào cũng có chuyện ý kiến còn khác nhau do nhận thức, do năng lực, do trình độ và do hiểu biết. Còn kết luận là trách nhiệm của Tổng Thanh tra. Trưởng đoàn Thanh tra theo quy định có nghĩa vụ báo cáo đầy đủ, trung thực, có nghĩa vụ giải trình. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra về kết luận tôi kí”.
Đúng vậy, “Còn có ý kiến khác nhau là rất bình thường” song ông Ngô Văn Khánh quên mất một điều rằng sự thật thì chỉ có một, số tiền hơn 7.000 tỉ đồng cần xử lí sai phạm làm sao có thể bác bỏ con số lớn thế được?
Vụ việc trên đây, dư luận có quyền rút ra hai khả năng. Một là, Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Sản năng lực yếu kém nên báo cáo Thủ tướng Chính phủ con số “ma”? Hai là, do ý chí chủ quan của người kí kết luận sau tước bỏ số liệu của người kí dự thảo kết luận trước (sau hơn một năm)?.
 Nhóm PVĐT/Người Cao Tuổi