Nguyên bản không bông đùa

Hình ảnh: Ảnh gốc đẹp nguyên bản nhưng bên Kiến thức đã biên tập khiến nguyên sơ mất đi.

Ảnh từ mạng

Popular posts from this blog

Nhật triệu quyền Đại sứ TQ phản đối vụ xâm phạm không phận