Một ngày biết rõ Việt gianRõ rồi nhé ngày 17 tháng 2

Ngày tưởng niệm

Cũng là ngày biết được mặt quỷ

Lũ sa tăng ăn tanh nuốt máu

Đội lốt người dẫm đạp yêu thương


 

Ngày thật rõ hậu thế Lê Chiêu Thống

Mặt nhơn nhơn cuống quýt quan thầy

Cũng thật rõ kẻ hèn từng là bạn

Là kẻ từng nói cật ruột với ta

 

Nhưng nhắc đến ngày thương nước nhớ

Đứa nhạt lòng nhạt dạ đến vô ơn

Đứa rúc đầu vào đống cát lên cơn

Sợ mất đứt bao điều bổng lộc.

 

Biết rồi nhé những kẻ bội bạc

Là chứng nhân của thời khắc ô nhục

Là tay sai của quỷ sứ sa tăng

Là bất trắc của dòng đời dâu bể

 

Biết rồi nhé những bộ mặt vong ơn

Ngày thương nhớ chúng quay cuồng vô độ

Mặt Ích Tắc chúng hiện rõ hình

Miệng bô bô thúi ủm vị dạ xoa.

 

Biết rồi nhé rõ rồi nhé

Biết muôn đời là nhân chứng nhân gian

Bia miệng ngàn năm còn truyền tồn mãi mãi

Rủa ngàn năm vạn kiếp

Lũ bán đứng người thân.

 

Biết rồi nhé lũ Việt gian rõ mặt

Lũ bán nước lấy hèn cầu vinh

Lũ trí trá quay lưng trước uất hận

Ngàn năm chúng quên đường về.

Cu Làng Cát