LĂNG TẦN SƯ PHÚ

Cao Bồi Già
20130219094046_HHPhuocHiệu tự Lăng Tần;
Danh xưng Hữu Phước.
Nghị dân đô thành;
Đại biểu Hội quốc.
ăn ăn nói nói “nhỏ nhẹ mà sấm rền”;

Viết viết bàn bàn vòng vo để thông suốt.
Đã Cử nhân đoạt gọn tại nước nhà;
Từng Thạc sĩ lấy ngon nơi ngoại quốc.
Giỏi bình thư bác cổ tựa phong;
Tường luận sách Hàn Lâm như nước .
Khi I Rắc ăn súng đạn , bày kế sách liên hoành để trói cẳng thực dân;
Lúc I Ran mắc vòng vây , vẽ lược mưu kết hợp hòng khóa tay đế quốc .
Lấy tiền vợ oánh dây thép cứu Sát Đam;
Ăn cơm nhà vác tù và đe Giọc Bút.
Hóa đơn để chứng nguyên chồng;
Biên lai còn minh cả buộc.
Đấy cờ quốc tế xoay vần nổi tiếng Lăng Tần;
Thì việc nước nhà hoạch định lừng danh Hữu Phước.
Bởi Nghị kia học chưa đến hàm sĩ , mắc chứng đại ngu;
Nên Thầy này đâm rõ thủng trí hồ , ban ơn minh phúc.
Không đọc hàn lâm , mà đòi bàn mãi dục mại dâm;
Chưa tường Kinh Thánh , nào có hiểu điếm nhi đĩ đực.
… … … …
Chớ chớ quăng dao kẻ hữu danh;
Đừng đừng ném đá người được cử.

Nghe truyền, nghe truyền:
Kẻ kẻ hãy luyện leo nhánh khế , nhánh me;
Người người nên tập trèo cành khô , cành cụt.
Có rụng nhánh , sọ lọt ngay máng thùng , lọt chính miệng lu ;
Hay gãy cành , thân rơi cạnh bờ tường , rơi bên rào bụt.*
Mới hiểu Trí Lăng Tần
Mới thông tầm Hữu Phước
Nguồn: Blog Quê Choa