Gái hư trách nghị Phước

Ngô trí Đức
Mẹ đặt là Nguyệt,là Hồng
Ai đặt là „Đĩ „như ông bây giờ
Thân làm gái, sống vật vờ

Nay đây mai đó bến bờ nào dung
Chỉvì đã đến đường cùng
Phải đi làm gái,còn sung sướng gì
Nói mà ông chẳng nghĩ suy
Bán chôn-nuôi miệng không thì “nhảy sông“
Ước gì sống cạnh nhà ông
Sáng ra tắm nắng, khoe mông, khoe đùi
Chắc ông không phải người đui
Nhìn như mèo thấy mỡ thui cũng sài
Đời em đã khổ dài dài
Ông đừng miệt thị như bài vừa qua
Ở đời ai chẳng thích hoa
Mình ông không thích mới là“ đồ ngu“.
                         
Brno ngày 22.02.2013
Tác giả gửi Cu Làng Cát