Xem lại: Ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4.500 cán bộ Đà Nẵng


Nguồn: VTV/Youtube