Trước khi cưỡng chế cho nghe nhạc này

Nghe đi để biết quê nhà ở đâu nhé.Sinh ra những người con, không mong chúng lớn lên mang cảnh phục để chĩa súng vào dân. Đó là tấm lòng của thầy bu khắp nước Nam này bao la như thế, những người đi cưỡng chế cũng là con cái của thầy bu cả mà thôi. Nghe đi, phải nghe đi nhé.

Nguồn: Youtube