Đưa hàng tết ra huyện đảo Trường Sa

Ngày cuối năm nhớ vô cùng những mảnh đất biên viễn. Nhớ những con sóng cồn cào da thịt Trường Sa. Một bạn đọc thân thiết gửi đường dẫn videp clip này xem đỡ để biết Trường Sa có Tết, đón Tết ấm của tình cảm ruột thịt quê hương.
Gói bánh đón Tết ở Trường Sa.

Nguồn: Youtube.com