Bản nhạc thời chống quân bành trướng Bắc Kinh

Bản nhạc chỉ rõ quân bành trướng tàn ác như thế nào nhưng Việt Nam sẽ muôn đồi trở thành mồ chôn quân thù.
Ca từ khúc chiết, gãy gọn như: Quân xâm lặng bây biết chưa...Dù năm mươi vạn hay hơn nữa. Động đến Việt Nam động đến luỹ thép...