Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2012

“Kiến trúc sư” công cuộc đổi mới

Gần 70 năm hoạt động cách mạng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt gắn đời mình vì độc lập dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân và sự phồn vinh của đất nước

Để chính sách không bị “mưa đá dư luận”

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng than rằng, cứ mỗi lần bộ này đề xuất chính sách hoặc ban hành chính sách là y như rằng dư luận phản ứng rất mạnh. Mạnh đến mức có lúc ông Thăng gọi đó là “những trận mưa đá dư luận”.