Thursday, February 21, 2013

Xem lại: Ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4.500 cán bộ Đà Nẵng


Nguồn: VTV/Youtube