Thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2011

Trời ơi có luật nhà văn/ Như kẻ thân tầm chích thuốc an thân (thần)

Nhân có Luật nhà văn đang đề cập, hôm qua có người ngồi bàn trà nói mấy câu thơ kiểu này, mời bà con xem chớ sau ni có Luật rồi khó có loại thơ rày lắm.
Hoan hô nghị sĩ Nguyễn Minh
Mần văn thì có mần luất (luật) thì hài