Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Tranh công lũ lụt với dân

Hơn ba ngàn người dân Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình thoát chết trong lũ lớn là do kinh nghiệm đối phó của họ hoàn toàn đi trước một bước với lũ. Rứa mà có cán bộ huyện nói do công lớn của họ nên dân thoát chết.
Tân Hoá có hơn 320 thuyền độc mộc chạy lũ