Thứ Bảy, ngày 01 tháng 10 năm 2011

Trung Quốc có mở được mặt trận biển Đông?

Biển Đông là sự thèm khát kịch liệt và thái quá của Trung Quốc, ở đó không chỉ là ước muốn chiếm đoạt vì kinh tế, mà đó còn là không gian chứng tỏ Trung Quốc trở thành cường quốc với thế giới như thế nào.
          Sự thái quá một cách đồng bống về cơ thể của mình, Trung Quốc đã cho thế giới thấy sự to kềnh của một đất nước nóng vội mọi mặt, và cường điệu đủ thứ.
Hình thể biển Đông với các lợi ích khối và đồng minh, rất khó cho Trung Quốc mở mặt trận xâm chiếm bằng súng đạn.