Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2011

Đừng để bão vào huyện nó

Bản tin dự báo bão đầu tiên cơn bão Cồn Lò vào huyện Con Vạc, huyện Con Cò ức lắm. Mấy năm nay bão không vô, huyện chẳng có thiệt hại gì để báo cáo, cũng chẳng có công trình phòng chống bão lụt mô được duyệt.